Önemli Tarihler
5 Temmuz
2021
Erken Kayıt Son Ödeme Tarihi
9 Ağustos
2021
Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi
13 Eylül
2021
Kayıt ve Konaklama için İsim Bildirme Son Tarihi
20 Eylül
2021
Kayıt Konaklama için İsim Değişikliği Son Tarihi
20 Eylül
2021
Transfer için Detay İletilmesi için Son Tarih

Poster Bildiriler

SUNUM TARİHİ: 30 Eylül 2021, Perşembe


Poster Asım Saati: 08:30 / Poster Toplama Saati: 18:30
Sunum Yeri: Poster Salonu

Abs. Ref. No
Poster No
Bildiri Başlığı
Sunucu
4
PS-001
Kolşisin kullanan ve kronik hastalık öyküsü olan gut hastaları ile kardiyovasküler risk faktörü olan hastalar arasında karotis intima-media kalınlığının karşılaştırılması
Ebru Yılmaz
7
PS-002
İnflamatuvar Romatolojik Hastalıkların Ayırıcı Tanısına Giren Nadir Bir Durum: Pakidermodaktili
Yunus Durmaz
10
PS-003
Anti-DFS70 Antikoru: İndirekt Immünfloresanda Boyanma Şekli ve Klinik Önemi
Samet Karahan
11
PS-004
Ankilozan Spondilit ve Alerjik Hastalıklar Arasındaki İlişki: Kesitsel klinik çalışma
Ebru Yılmaz
23
PS-005
Pulmoner Hipertansiyonlu Sistemik Lupus Eritematozus ve Antifosfolipid Sendromu Hastalarının Özellikleri
Ege Sinan Torun
24
PS-006
Nadir bir Sjögren sendromu bulgusu:benign intrakranial hipertansiyon
Gökhan Çağlayan
30
PS-007
Lenfadenopatisi olan Sistemik Lupus Eritematozus hastalarının klinik özellikleri ve lenf nodu PET/BT karakteristikleri
Yeşim Erez
39
PS-008
Sistemik sklerozlu hastalarda eklem tutulumu
Ali Karakaş
40
PS-009
Dakriyoadenit ile prezente olan SLE olgusu
Esra Dilşat Bayrak
41
PS-010
Prostatit ile tanı alan IgG4 ilişkili hastalık olgusu
Recep Yılmaz
48
PS-011
İnaktif COVID-19 aşısı sonrası gelişen anti Jo-1 sendromu
Kübra Kalkan
50
PS-012
Biyolojik Tedavi Alan Hastalarda Görülen Nörolojik Yan Etkiler, Tedavisi ve Hastalık Progresyonu ile İlişkisi
Sema Umut
51
PS-013
Vedolizumab alan inflamatuvar bağırsak hastalarında spondiloartrit ile ilişkili klinik ve demografik özelliklerin değerlendirilmesi
Tuba Yüce İnel
54
PS-014
Sistemik lupus eritematozusda prognostik nutrisyonel indeksin hastalık aktivitesi ile olan ilişkisinin araştırılması: Tek merkez deneyimi
Reyhan Bilici Salman
58
PS-015
Sistemik lupus eritematozusta düşük kronik HBV enfeksiyon sıklığı
Ufuk İlgen
59
PS-016
Pandemi döneminde tocilizumab intravenöz tedaviden subkutan tedaviye geçilen romatoid artrit hastalarının memnuniyet düzeyinin değerlendirilmesi: tek merkez verileri
Fadime Bildik
60
PS-017
Primer sjögren sendromu ve primer biliyer siroz birlikteliğiyle takip edilen hastada vaskülit taklitçisi infektif endokardit olgusu
İlyas Ercan Okatan
81
PS-018
Subkutan formda biyolojik ajan kullanan hastaların ilaç kullanımı konusunda farkındalığının değerlendirilmesi
Fatma Tuncer
86
PS-019
Timoma ilişkili dermatomiyozit olgusu; myasthenia gravis gelişme riskine dikkat
Fatih Yildirim
90
PS-020
Antisentetaz Sendromu- Hemokromatozis Birlikteliği: Nadir Görülen Bir Vaka Sunumu
Derya Yildirim
92
PS-021
Akciğer Kanseri Ön Tanısıyla Opere Edilen Hastanın IgG4 İlişkili Hastalık Tanısı
Ayşenur Yalçıntaş Kanbur
97
PS-022
Eritema nodosum granülomatöz mastit birlikteliği farklı bir klinik antite mi?
Melda Ulaş Güncan
101
PS-023
Sistemik Skleroz Hastalarında COVID-19 İnfeksiyonu Sıklığı Ve Seyri: Hastaneye Yatış Riskini Artıran Faktörler
Numune Aliyeva
110
PS-024
Sistemik lupus eritematozuslu hastalarda renal biyopside non-lupus nefrit nedenleri
Emine Duran
116
PS-025
Primer Sjögren Sendromunda Periferik Kan Sayımı ve Ana Otoantikorlardaki Değişimler: Tek Merkez- Zaman Kısıtlı Bir Kohortun Retrospektif Longitudinal Değerlendirmesi
Emre Bilgin
131
PS-026
Efficacy of Local Ozone Therapy for the Treatment of Digital Ulcers Refractory to Medical Therapy in Systemic Sclerosis: A Randomized Controlled Study
Serdar Kaymaz
133
PS-027
Orbital Sarkoidoz: Vaka Takdimi
Semih Gülle
134
PS-028
İnterstisyel Akciğer Hastalığı İle Yönlendirilen Hastaların Romatolojik Değerlendirme Sonuçlarının Retrospektif Olarak İncelenmesi
Aynur Kamburoğlu
142
PS-029
Febuxostat İle İlişkili Digital Nekroz: Olgu Sunumu
Gezmiş Kimyon
155
PS-030
Nazal Septal Perforasyonun Nadir Bir Nedeni: Erişkin Başlangıçlı Still Hastalığı
Esra Erpek
156
PS-031
Nadir Görülen Birliktelik: İmmunoglobulin G4 İlişkili Hastalıkta Anjiomatoid Fibröz Histiyositom Olgu Sunumu
Demet Baş
161
PS-032
Covid-19 ilişkili sitokin fırtınası olan hastalarda pulse glukokortikoid+antisitokin tedavi ile sadece pulse glukokortikoid tedavinin etkinliği: Tek Merkez Deneyimi
Fatih Yildirim
172
PS-033
Sistemik Lupus Eritematozus Hastalarinda Akalkülöz Kolesistit: İki Vaka Sunumu
Derya Yildirim
175
PS-034
Tek merkez deneyimi: İdiyopatik granülomatöz mastit tanılı hastalarımızın özellikleri ve tedavi tercihlerimiz
Nihal Lermi
179
PS-035
Romatoloji hastalarında post covid sendromu ve klinik spektrumu: tek merkez deneyimi
Sevilay Batıbay
183
PS-036
Fasiyal eritem her zaman bağ dokusu hastalığı ile ilişkili midir? Demodex'i aklınızda bulundurun!
Özlem Karakaş
184
PS-037
Romatoid nodül ile karışabilen tendinöz ksantoma olgusu
Ayşegül Uçar
188
PS-038
Romatoloji Pratiğinde İntravenöz İmmunoglobulin Alan Hastaların Değerlendirilmesi
Berkan Armağan
208
PS-039
İdiyopatik inflamatuar miyopatisi olan erişkin hastalarda venöz trombo-embolizm
Gözde Kübra Yardımcı
225
PS-040
Anti-DFS antikorlarının klinik önemi ve diğer otoimmun antikorlar ile ilişkisinin araştırılması
Nihan Cüzdan Balta
228
PS-041
Son 5 yıl içinde hospitalize edilen tek merkez Sistemik Lupus Eritematozus hastalarındaki enfeksiyonların özellikleri ve ilişkili olduğu durumlar
Çiğdem Çetin
236
PS-042
Perikardiyal ve plevral efüzyon ile başvuran zor IgG4 ilişkili hastalık: Vaka Takdimi
Burak Karakaya
241
PS-043
Şiddetli COVID-19 hastalarında Tosilizumab deneyimi
Seda Çolak
243
PS-044
Akut artriti ile presente olan Sarkoidoz olgusu
Sevil Yiğit
252
PS-045
Hadju Cheney Sendromu: Nadir Bir Akro-osteolizis Nedeni
Melike Ersoy
257
PS-046
Yeni Tanı Sarkoidoz Hastalarında Metabolik Sendrom Daha Sık Gözlenebilir
Mehmet Engin Tezcan
258
PS-047
AxSpa Hastalarında Covid-19 Karantina Döneminde Yaşam Tarzı ve Duygudurum Değişiklikleri
Esra Erpek
260
PS-048
‘Romatolojik aroması’ olan bir interstisyel akciğer hastalığı: akciğer dominant bağ doku hastalığı Covid-19 pnömonisi ile karışabilir: olgu sunumu
Çisem Okur
264
PS-049
İmmün Denetim Noktası İnhibitörü Kullanımına Bağlı Gelişen Romatolojik Bulgu
Ayşenur Yalçıntaş Kanbur
272
PS-050
Relapsing polikondrit:Metotreksat ile tedavi edilen iki olgu
Mustafa Ferhat Öksüz
275
PS-051
Dev Hücreli Arterit Taklit Eden Nadir Bir Olgu; Monckeberg Medial Kalsifik Sklerozis
Burak Okyar
277
PS-052
Spinal Epidural Hematomla Komplike olan Aktif Sistemik Lupus Eritematozus Olgusu
Müge Aydın Tufan
278
PS-053
Skleroderma Renal Krizi: Tek Merkezden izlenen Sistemik Sklerozlu Hastalarda Sıklığı ve Klinik Özellikleri
Numune Aliyeva
284
PS-054
Yaygın Lenfadenopati ve Asit ile Prezente Olan Sistemik Lupus Eritematozus Vakası
Eda Öncel
288
PS-055
Sistemik Lupus Eritematozus Relapsing Polikondrit Birlikteliği: İki Vaka Sunumu
Derya Yildirim
293
PS-056
Kolon adenokarsinomu ilişkili paraneoplastik bir sendrom: RS3PE
Erdal Bodakçi
294
PS-057
Ailevi Akdeniz Ateşi, Amiloidoz ve Enfeksiyon Hastalarında Akut Faz Reaktanı ve Biyomarker Olarak Retinol Bağlayıcı Protein 4
Nevzat Koca
296
PS-058
İdiyopatik İntrakraniyal Hipertansiyon ile Prezente olan Sistemik Lupus Eritematozus: Olgu Sunumu
Canan Albayrak Yaşar
297
PS-059
Orbitanın İnflamatuvar Hastalıkları: Üçüncü Basamak Romatoloji Merkezi Deneyimi
Levent Kilic
302
PS-060
Primer Sjogren Sendromlu Hastalarda Kanser riski
Bengisu Aslan

SUNUM TARİHİ: 1 Ekim 2021, Cuma


Poster Asım Saati: 08:30 / Poster Toplama Saati: 18:30
Sunum Yeri: Poster Salonu

Abs. Ref. No
Poster No
Bildiri Başlığı
Sunucu
6
PS-061
İnterstisyel Akciğer Hastalığı (ILD) Tanısı ile Romatoloji Polikliniğine Başvuran Hastaların Romatizmal Tanı Dağılımının Değerlendirilmesi
Melih Pamukcu
8
PS-062
Granülomatöz Polianjitis ve Hidradenitis suppurativa birlikteliği: Tedavide zor kararlar
Belkıs Nihan Coşkun
9
PS-063
Romatoid Artritli Hastalarda 4 Haftalık Egzersiz Programı Kas Mimarisini Değiştirebilir mi?
Övgü Bıçkıcı
18
PS-064
İmpingement sendromu bulgularını taklit eden Parsonage Turner Sendromu kliniğinde ilerleyen hemanjiyoendotelyoma olgusu
Özlem Küçülmez
32
PS-065
Lomber Bölgedeki Subkutan Yağ Doku Kalınlığı ile IVDD Varlığı Ve Derecesi İle Disk Herniasyonu Varlığı Arasındaki İlişki
Yavuz Yüksel
33
PS-066
Lomber İntervertebral Disk Dejenerasyon Derecesi ile Paravertebral Kas Alanları Arasındaki İlişki
Ebru Torun
34
PS-067
Supraspinatus Tendinozisi ile Omuz Eklemi Morfolojisi Arasındaki İlişki: MRG Çalışması
Yavuz Yüksel
35
PS-068
Sagittal Patellar Tilt İle Kondromalazi Patella Arasındaki İlişki: Detaylı Kesitsel Analiz
Yavuz Yüksel
37
PS-069
ANCA ilişkili vaskülitte COVID-19 sıklığı ve seyri: Hipogammaglobulinemi mortalite için önemli bir risk faktörüdür
Burak İnce
38
PS-070
Dev hücreli arteritli hastalarda kranial ve ekstra-kranial tutulumların karşılaştırılması
Andaç Komaç
43
PS-071
Sensörinöral İşitme Kaybı ve Ciddi Kalp yetmezliği ile seyreden Cogan Sendromu: Olgu sunumu
Merve Çelik
55
PS-072
Psöriatik Artritte Komorbid Ağrı Nedeni: Pseugut
Sinem Burcu Kocaer
68
PS-073
Sistemik Skleroz ilişkili Pulmoner Hipertansiyon (SSk-PH): Tek Merkez SSk-PH Kohortunda Mortalite İçin Risk Faktörü Olarak Pulmoner Fibrozisin Baskınlığı
Shirkhan Amikishiyev
71
PS-074
PET-BT’nin erişkin başlangıçlı Still hastalığı tanısındaki yeri
Neslihan Gökçen
74
PS-075
Ankilozan spondilitli bireylerde fonksiyonel etkilenim düzeylerine göre kinezyofobi, hastalık aktivitesi, mobilite, yaşam kalitesi ve demografik özelliklerin karşılaştırılması
Gizem İrem Kınıklı
75
PS-076
Hematolojik inflamatuvar biyobelirteçler biyolojik tedavi alan ankilozan spondilit hastalarında tedavi yanıtını göstermede etkilidir:Retrospektif-kohort çalışmasının ön sonuçları
Öznur Sadioğlu Çağdaş
77
PS-077
Lupus nefritinde sağkalım ve mortalite prediktörleri
Eda Otman Akat
82
PS-078
Ankilozan Spondilitli Hastalarda Uyku Kalitesi, Anksiyete ve Depresyonla Hastalık Aktivitesi Arasındaki İlişki
Gülşah Şen
83
PS-079
Palpabl purpuradan Hodgkin Lenfoma tanısına
Tuba Demirci Yildirim
84
PS-080
Palpabl purpura ile başvuran hastalarda etiyolojik değerlendirme; tek merkez deneyimi
Gizem Kaynar Özçelik
91
PS-081
Günlük Romatoloji Pratiğinde PET/BT (Pozitron emisyon tomografi/bilgisayarlı tomografi) Çekilen Hastaların Demografik ve Klinik Özelliklerinin Retrospektif Değerlendirilmesi
Mert Can Ataca
93
PS-082
Tedavi Dirençli Takayasu Arteritinde Tofasitinib Kullanimi: İki Vaka Sunumu
Derya Yildirim
99
PS-083
Refrakter Takayasu Arteriti’nde infliksimab- mikofenolat mofetil -leflunomid kombinasyon tedavisi
Yeşim Erez
105
PS-084
Dev Hücreli Arteritin nadir bulgusu: Bilateral Skalp Nekrozu
Melek Yalçın Mutlu
108
PS-085
Aksiyel Spondiloartrit Tanısında Konvansiyonel Grafilerde Derin Öğrenme Modeli Geliştirilmesi
Duygu Temiz Karadağ
109
PS-086
Nadir bir reaktif artrit nedeni: hirudoterapi
Feray Tabakan
112
PS-087
Akciğer Skuamöz Hücreli Kanseri- Granulomatoz Polianjit Birlikteliği: Vaka Sunumu
Derya Yildirim
114
PS-088
Spondiloartrit hastalarında ilk ve ikinci biyolojik DMARD seçimi: HUR-BIO Kayıt Kütüğünün 20 yıllık deneyimi
Umut Kalyoncu
123
PS-089
Son 10 yılda psöriatik artrit tedavisinde reçete edilen ikinci biyolojik DMARD seçimleri: HURBIO-PsA gerçek yaşam deneyimi
Umut Kalyoncu
125
PS-090
Sistemik Lupus Eritematozus (SLE) hastasında COVID-19 enfeksiyonu sonrasında gelişen akut lupus pnomoniti
Koray Ayar
129
PS-091
Hipokomplementemik ürtikeryal vaskülitik sendrom hastasında siklosporin deneyimi
Melek Yalçın Mutlu
132
PS-092
Behçet Sendromlu Hastalarda Alt Ekstremite Ven Duvar Kalınlığının Önemi
Hasan Emre Kocabay
136
PS-093
Psöriatik artritli hastalarda apikal fibrozis ve intersitisyel akciğer hastalığı: Azımsanan bir problem mi?
Gizem Ayan
137
PS-094
Psöriatik artrit hastalarında anksiyete: HUR-BIO biyolojik kayıtlarından elde edilen sonuçlar
Gizem Ayan
138
PS-095
Şiddetli pansitopeni ile prezente olan SLE olgusu
Koray Ayar
143
PS-096
Psöriatik artrit gerçekten seronegatif midir?
Gizem Ayan
146
PS-097
Sertolizumab Pegol Sonrası Tümefaktif Demiyelinizan Lezyon
Güneş Dorukhan Çavuşoğlu
148
PS-098
Takayasu arteriti hastalarında COVID-19 hastalığının seyri: Vaka serisi
Gizem Sevik
149
PS-099
Psöriazis Hastalarında Psöriatik Artrit Tarama Testi: Birinci Delfi Sonuçları
Gizem Ayan
157
PS-100
Biyopsi kanıtlı lupus nefritli hastalarımızın tedavi sonuçları
Emine Duran
169
PS-101
Hidroksiklorokin kullanımı sistemik skleroz tanılı hastalarda mortaliteyi azaltıyor olabilir
Eda Otman
177
PS-102
Takayasu Arteritinde Standart ve Biyolojik Tedavi Seyri, Tek Merkezde İzlenen 132 Hastanın Uzun Dönem Analizi
Nevzat Koca
185
PS-103
Psöriazis Olgularında Psoriatik Artrit Taramasında Kullanılan Araçlar: Sistematik Literatür İncelemesi
Gerçek Can
186
PS-104
Ultrasonografi ile Entezit Saptanan Hastalarda Periferik Spondiloartropati Prevalansı: Tek Merkezli Kesitsel Bir Çalışma
Rezan Koçak Ulucaköy
192
PS-105
Aksiyel Spondiloartritli hastalarda akut ön üveit gelişimini tahmin ettiren faktörler:Longitudinal analiz sonucu
Haluk Cinaklı
193
PS-106
Takayasu arteritinde üreme sağlığı (infertilite, gebelik sonuçları ve erken menopoz) ve alt gruplar arası karşılaştırmalar
Arzu Taghiyeva
195
PS-107
EOZİNOFİLİK GRANÜLOMATÖZ POLİANJİİTİS: TEK BİR HASTALIK MI? İKİ AYRI HASTALIK MI? TRVaS- Prospektif Veri Tabanı Sonuçları
Emine Duran
199
PS-108
IgA nefropatili dermatomiyozit olgusu
Senar Şan
204
PS-109
Aksiyel Spondiloartrit Hastalarında TNF inhibitor Tedavisine İnanç Ne Kadar Önemli?
Handan Yarkan Tuğsal
205
PS-110
Spondiloartrit ve psöriyatik artrit hastaları güçlü aile öyküsüne sahiptir
Gözde Kübra Yardımcı
210
PS-111
Ailesel Akdeniz Ateşi (AAA) ve Aksiyel Spondiloartrit Birlikteliği Olan Hastaların Demografik, Klinik ve Radyolojik Bulgularının Aksiyel Spondiloartrit Hastaları ile Karşılaştırılması
Murat Kiracı
211
PS-112
Takayasu Arteriti ile Takipli Hastalarımızın Gebelik Sonuçları: Tek Merkez Deneyimi
Burcu Yağız
212
PS-113
Pulmoner Renal Sendrom Nadir Bir Nedeni Antinötrofil Sitoplazmik Antikor Negatif Küçük Damar Vasküliti
Eda Öncel
213
PS-114
Sakroiliak eklem grafiğinin yorumlanmasında gözlemcinin kendi içindeki uyuşmazlığına multidisipliner bir çözüm: Resim işleme uygulaması
Ahmed Cihad Genç
214
PS-115
Biyolojik tedavi alan spondiloartritli hastalar daha az mı covid oluyor?
Özlem Pehlivan
218
PS-116
GPA’lı hastalarda HRCT bulgularının MPA hastalarından farklılıkları var mıdır?
Elif Durak Ediboğlu
220
PS-117
AAV hastalarında pulmoner tutulum varlığını predikte eden faktörler var mıdır?
Elif Durak Ediboğlu
226
PS-118
Endovasküler girişim sonrası tanı alan gecikmiş bir Takayasu arteriti: Olgu sunumu
Şule Ketenci Ertaş
231
PS-119
Granülomatöz Polianjiitisli Bir Hastada Triple Antifosfolipid Antikor Pozitifliği: Olgu Sunumu
Gamze Akkuzu
244
PS-120
Covid 19 pandemi döneminde ankilozan spondilit tanısı nedeniyle biyolojik ilaç alanlarda hastalık aktivitesiyle ilişkili faktörlerin incelenmesi-Anksiyete ve depresyon skorları hastalık aktivitesi üzerine etkili mi?
Recep Yılmaz
245
PS-121
İnflamatuar Bağırsak Hastalığında Kas-İskelet Semptom Sorgulamasının Önemi
Bayram Farisoğulları
249
PS-122
Eozinofilik Granülomatöz Polianjitte İntravenöz İmmünglobulin İle Başarılı Tedavi
Müge Aydın Tufan
250
PS-123
Aksiyal Spondiloartritli hastalarda periferik tutulum ya da kas iskelet dışı tutulumun biyolojik DMARD seçimi üzerine etkisi var mıdır?; TREASURE deneyimi sonuçları
Elif Durak Ediboğlu
261
PS-124
Axial Spondiloartritli hastaların global hastalık değerlendirmelerini etkileyen faktörler
Elif Durak Ediboğlu
270
PS-125
Adalimumab Tedavisi Sonrası Gelişen Paradoksal Psoriyazis ve Sakroiliitis
Damla Karataş
271
PS-126
Yüz yüze BETY eğitimine katılan romatizmalı bireylerin Covid-19 pandemisinde telerehabilitasyonla egzersiz sürdürülebilirliğinin incelenmesi
Edibe Ünal
274
PS-127
Anti-TNF-α kullanımı sonrası psöriazis gelişen ankilozan spondilit olgusu
Mehtap Kalçık Unan
276
PS-128
Romatizmalı bireylerin ifade ettikleri bağırsak problemleri ve depresyon-anksiyete düzeyleri üzerine biyopsikososyal modelde bir grup egzersiz eğitiminin etkisinin araştırılması
Edibe Ünal
280
PS-129
Bilateral grade 4 sakroiliit tanılı AS hastalarında spinal füzyon gelişen ve hiçbir spinal tutulumu olmayan hastaların değerlendirilmesi
Cihat Yörük
285
PS-130
Bilateral Sklerit ile Prezente Olan Bir Tekrarlayan Polikondrit Olgusu
Seda Kutluğ Ağaçkıran
291
PS-131
Multipl skleroza eşlik eden psöriyatik artrit veya ankilozan spondilit varlığında sekukinumab bir tedavi seçeneği olabilir mi?: literatür taraması eşliğinde vaka serisi
Mehmet Akif Eksin
298
PS-132
Romatizmalı bireylerde COVID-19 pandemisinde telerehabilitasyon yoluyla yapılan grup egzersiz eğitiminin etkileri: 9 aylık takip
Edibe Ünal
299
PS-133
Eş zamanlı SLE ve AIDS tanısı alan bir olgu
Muhammet Emin Kutu

SUNUM TARİHİ: 2 Ekim 2021, Cumartesi


Poster Asım Saati: 08:30 / Poster Toplama Saati: 18:30
Sunum Yeri: Poster Salonu

Abs. Ref. No
Poster No
Bildiri Başlığı
Sunucu
3
PS-134
Sistemik Lupus Eritematozus hastalarında nöropsikiyatrik tutulum ve psikometrik durumun değerlendirilmesi
Emil Aliyev
13
PS-135
Ailevi Akdeniz Ateşi ile İlişkili Spondiloartrit Daha Sık ve Daha Erken Kalça Tutulumu ve Kötü Prognozla İlişkilidir
Murat Bektaş
14
PS-136
Karaciğer Amiloidoz Depolanmasını Göstermede Yeni Bir Non-invazif Tanı Yöntemi Olarak Transient Elastografi (Fibroscan)
Murat Bektaş
19
PS-137
Behçet Hastalığı'nda Nörolojik Tutulumun Klinik Bulgularla İlişkisi
Özlem Özdemir Işık
29
PS-138
Tarih Boyunca Olağan Şüpheli: Bir Santral Sinir Sistemi Tüberkülozu Vakası
Nur Yazdalı Köylü
36
PS-139
Behçet sendromu, ankilozan spondilit ve ailevi akdeniz ateşi birlikteliği: Nadir bir durum
Adem Ertürk
42
PS-140
Genç kadın hastada sırt ağrısını nadir bir nedeni: Gebeliğe bağlı osteoporotik kompresyon fraktürü
Hatice Reşorlu
44
PS-141
COVID-19 – İlişkili Makrofaj Aktivasyon Sendromu İçin Sınıflandırma Kriterleri Geliştirilmesi
Shirkhan Amikishiyev
45
PS-142
COVID-19-İlişkili Makrofaj Aktivasyon Sendromlu Hastalarda Tosilizumab Tedavisine Yanıtı Öngören Parametrelerin Araştırılması
Shirkhan Amikishiyev
53
PS-143
Romatoid Artrit Tedavisinde Haftalık Humira Kullanımı
Yusuf Karabulut
56
PS-144
Romatoid artritli hastalarda hasta ve hekim global değerlendirmesi arasındaki uyumsuzluğunun değerlendirilmesi
Gülay Alp
57
PS-145
Ailesel Akdeniz Ateşi ve Spondiloartrit Birlikteliği
Mete Kara
63
PS-146
COVID-19-İlişkili Makrofaj Aktivasyon Sendromlu Hastalarda Anakinra Tedavisine Yanıtı Öngörebilecek Bulguların Araştırılması
Shirkhan Amikishiyev
64
PS-147
RA ve AS tanılı 43 SARS-COV2 POZİTiF HASTANIN RETROSPEKTİF ANALİZİ (Tek Merkez Deneyimi)
Yusuf Karabulut
65
PS-148
Sülfasalazin ilişkili ilaç erüpsiyonunun aşikar hale getirdiği hipotiroidi
Zeynep Berire Kurtuluş
72
PS-149
Jüvenil İdiopatik Artrit Tanısı İle İzlenen 14-18 Yaş Aralığındaki Hastaların Yetişkin Odaklı Tedaviye Geçiş Sürecine Hazır Olma Durumlarının Değerlendirilmesi
Mine Sağlam
76
PS-150
Çocukluk çağı Takayasu arteritinde güncel tedavi yaklaşımlarımız
Seher Şener
85
PS-151
Çocuk Romatoloji Hastalarında Anti-TNF Tedavinin Hematolojik Yan Etkileri
Müşerref Kasap Cüceoğlu
88
PS-152
Pediatrik Romatoloji'den Erişkin Romatoloji'ye transfer olan adolesanların değerlendirilmesi
Ezgi Karaçura
89
PS-153
FMF Hastalarında Gastrointestinal Sistem Tutulumu
Esra Kızmaz
94
PS-154
Behçet Hastalığı Tanısına Yönlendiren Vena Cava Süperior Sendromu: Vaka Sunumu
Enes Başaran
100
PS-155
Biyolojik Tedavi Kullanan Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalarında COVID-19 Seyri: Tek Merkez Deneyimi
Numune Aliyeva
106
PS-156
Bazal BT’de buzlu cam görünümü, erkek cinsiyet ve metotreksat kullanımı; Romatoid artrit-ilişkili interstisyel akciğer hastalığında radyografik progresyon ile ilişkili faktörler
Umut Kalyoncu
107
PS-157
Romatoid Artrit-ilişkili İnterstisyel Akciğer Hastalığında Romatoid Akciğer Nodüllerinin yerleşimi yeri: Sağ mı Sol mu?
Emre Bilgin
111
PS-158
Ailevi Akdeniz ateşi hastalığına eşlik eden komorbid hastalıkların kliniğinde anakinra tedavisi sonrasında düzelme eğiliminin görüldüğü bir olgu sunumu
Koray Ayar
113
PS-159
Nadir Görülen Bir Vaka Sunumu: Vexas Sendromu
Derya Yildirim
120
PS-160
İnflamatuvar Artritlerde Kranioservikal Bileşke Tutulumu: Bilgisayarlı Tomografi ve/veya Manyetik Rezonans Görüntüleme ile Tek Merkezli Retrospektif Analiz
Umut Kalyoncu
121
PS-161
Romatoid artrit hastalarında ikinci biyolojik/hedefe yönelik sentetik DMARD seçimindeki değişimler ve trendler: HUR-BIO Kayıt Kütüğünün 20 yıllık yolculuğu
Umut Kalyoncu
122
PS-162
Romatoid artrit hastalarında ilk biyolojik/hedefe yönelik sentetik DMARD seçimindeki eğilimler: HUR-BIO Kayıt Kütüğünün 20 yıllık yolculuğu
Umut Kalyoncu
127
PS-163
Leptomeningeal Enflamasyonla Seyir Gösteren Romatoid Artrit Olgusu
Ayşe Özdede
139
PS-164
Behçet Sendromunda İnfliksimab Tedavisi Altında Ortaya Çıkan Yeni Tutulumlar
Nur Beyza Tükek
140
PS-165
Behçet Sendromunun Vasküler Tutulumunda İnfliksimab Tedavisi
Gülen Hatemi
141
PS-166
Behçet Sempozyumuna Katılan Hastalar Genel Hasta Popülasyonunu Temsil Ediyor Mu?
Sıtkı Safa Taflan
144
PS-167
Uzun süredir takipsiz Romatoid artrit hastasında gelişen hidropnömotoraks
Sevilay Batıbay
150
PS-168
Ailevi Akdeniz ateşi tanılı hastaların beslenme durumlarının ve olası risk faktörlerinin tanımlanması
Zahide Ekici Tekin
151
PS-169
Sakroileitin eşlik ettiği ailevi Akdeniz ateşi, inflamatuar barsak hastalığı ile entezit ilişkili artritin karşılaştırılması
Cüneyt Karagöl
152
PS-170
Romatoid artrit ilişkili akciğer hastalığı prevalansı ve mortalite ile ilişkili faktörler: Tek merkez deneyimi
Didem Şahin Eroğlu
166
PS-171
Lomber vertebra fraktürü sonrası tanı alan senil osteoporoz olgusu
Özlem Küçülmez
167
PS-172
Metabolik sendromu olan kadınlarda el osteoartrit şiddeti ile serum rezistin seviyelerinin ilişkisi
Ekin Başak Doğancı
171
PS-173
Ailesel Akdeniz Ateşi Hastalarında Kronik Artrit: Klinik Özellikler Ve Tedavi
Hamit Küçük
173
PS-174
Hiperfosfatemik familyal tümoral kalsinozis: romatolojik hastalıkların ayırıcı tanısında nadir bir hastalık
Nurbanu Hindioğlu
178
PS-175
Romatoid artrit ile ilişkili interstisyel akciğer hastalığında tofasitinib: TReasure gerçek hayat verilerinden etkinlik ve güvenlik analizi
Umut Kalyoncu
180
PS-176
RA hastalarında bDMARD tedavisine verilecek cevabın makine öğrenmesi ile tahmin edilmesi
Umut Kalyoncu
190
PS-177
Romatoid artrit hastalarında servikal tutulum sıklığı ve ilişkili risk faktörlerinin değerlendirilmesi
Gülay Alp
194
PS-178
Renal Amiloidozu Olan Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalarında Renal Transplantasyonun Uzun Dönem Sonuçları: Tek Merkez Deneyimi
Buğra Hatipoğlu
197
PS-179
İmmünsüpresif tedavi sonrasında, tekrarlayan akciğer enfeksiyonu ve Herpes zoster enfeksiyonu geçiren bir romatoid artrit olgusu
Gamze Dilek
200
PS-180
Behçet kohortu’nda klinik bulgular: tek merkez verileri
Senar Şan
201
PS-181
Behçet kohortunda kardiyak tutulum
Senar Şan
209
PS-182
Pulmoner arterde anevrizma, tromboz ve pulmoner enfaktüs ile gelen bir Behçet olgusu
Hasan Ulusoy
215
PS-183
Nörobehçet sendromlu olguların klinik, nöroradyolojik ve prognostik özelliklerinin incelenmesi: Sakarya ili deneyimi
Sümeyye Merve Türk
216
PS-184
Erişkinlerde tekrarlayan ateşin nadir bir nedeni olarak PFAPA Sendromu
Mete Kara
219
PS-185
Behçet hastalığında kardiyak tutulum; tek merkez deneyimi
Reşit Yıldırım
223
PS-186
Ailesel Akdeniz Ateşi olan erişkin hastalarda alt ekstremite ile ilişkili anaerobik egzersiz kapasitesi ve fonksiyonel durum arasındaki ilişkinin araştırılması
Devrim Can Saraç
224
PS-187
Behçet üveiti; 109 hastalık retrospektif tek merkez deneyimi
Reşit Yıldırım
227
PS-188
COVID-19 Pandemisinin JİA tanılı hastalar üzerindeki etkileri
Sara Şebnem Kılıç Gültekin
229
PS-189
Ailevi Akdeniz Ateşinde Kullanılan Yurt İçi ve Yurt Dışı Kolşisin Preparatlarının Tedavi Etkinlikleri Farklı mı?
Zeynep Yılmaz Bozkurt
230
PS-190
Pediatrik Behçet Tanılı Olguların Değerlendirilmesi: Üçüncü Basamak Deneyimi
Zuhal Karalı
238
PS-191
Jüvenil İdiyopatik Artritli Hastalarda Sekel Durumunun Değerlendirilmesi
Ayşenur Paç Kısaarslan
246
PS-192
Romatoid artritten, FMF (Ailesel Akdeniz Ateşi) ve hemokromatozis ilişkili CPPD (kalsiyum pirofosfat hastalığı) birlikteliğine uzanan serüven: Tanıyı gözden geçirmek önemlidir!
Çisem Okur
267
PS-193
Behçet hastalığında pulmoner tutulum; 28 hastanın retrospektif değerlendirilmesi
Reşit Yıldırım
281
PS-194
Çocukluk çağı birincil ve ikincil Raynaud fenomeni olgularının değerlendirilmesi
Müge Sezer
282
PS-195
Romatoid artrit ilişkili interstisyel akciğer hastalıklarının klinik özelliklerinin geriye yönelik değerlendirilmesi
Ahmed Cihad Genç
286
PS-196
Behçet Sendromu Olan Bir Hastada Akut Batın Tablosu: IgA Vasküliti
Berna Yurttaş
287
PS-197
Uzun Süredir Diyaliz Öyküsü Olan Hastada Septik Artrit ile Komplike Olmuş Amiloid Artropatisi
Berna Yurttaş
289
PS-198
Klinik Bulguları Behçet Sendromu'nu Taklit Eden Bir Primer İmmunyetmezlik Sendromu Olgusu
Nur Beyza Tükek
290
PS-199
COVİD-19 enfeksiyonu sonrası gelişen Behçet hastalığı vasküler tutulum aktivasyonu ve Sweet sendromu olgusu
Alper Yıldırım
295
PS-200
Sistemik ve poliartiküler jüvenil idiyopatik artritli hastalarda tocilizumab tedavisinin (intravenöz ve subkutan) etkinliği ve güvenilirliği: Prospektif çalışmanın kısa dönem sonuçları
Şengül Çağlayan
300
PS-201
Orjinal ve Biyobenzer Adalimumab Moleküllerinin Çocukluk Çağı Romatizmal Hastalıklarında Etkinlik ve Güvenliğinin Karşılaştırılması
Kadir Ulu
301
PS-202
Romatoid Artrit Hastalarında Hekim Onaysız Tekli Tofacitinib Tedavisine Geçiş Sıklığı ve İlaca Uyum Oranları
Nevsun İnanç


Önemli Bilgiler


Poster bildirinizi aşağıdaki kurallara göre hazırlayarak, yukarıda belirtilmiş olan tarihte sabah 08:30'a kadar poster panosuna asmanız ve aynı akşam 18:30'da toplamanız gerekmektedir.

POSTER HAZIRLAMA KURALLARI
1. Posterler 70 cm (en) x 90 cm (yükseklik) ölçülerinde hazırlanmalı ve tasarımı 1 metre uzaklıktan rahat bir şekilde görünür olacak şekilde yapılmalıdır.
2. Posterler Türkçe olarak hazırlanacaktır.
3. Poster sahipleri poster basımlarını kendileri yaptıracaklar ve poster asımlarını kendileri yapacaktır.
4. Posterler organizasyon komitesince belirlenecek numaralanmış panolara aşılacaktır. Poster yapıştırma konusunda organizasyon görevlileri poster sahiplerine yardımcı olacaktır.
5. Poster sahiplerinin posterlerini belirlenen tarihte, sabah saatlerinde asmış olmaları ve aynı günün akşamı, bilimsel program bitiminde geri almış olmaları gerekmektedir. Belirlenen günün akşamı, poster sahipleri tarafından geri alınmamış olan posterler için sorumluluk organizatörler tarafından kabul edilmeyecektir.

Konuyla ilgili her türlü sorularınız için Kongre Organizasyon Sekretaryası ile iletişime geçebilirsiniz. (istanbul1@devent.com.tr)