Önemli Tarihler
5 Temmuz
2021
Erken Kayıt Son Ödeme Tarihi
9 Ağustos
2021
Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi
13 Eylül
2021
Kayıt ve Konaklama için İsim Bildirme Son Tarihi
20 Eylül
2021
Kayıt Konaklama için İsim Değişikliği Son Tarihi
20 Eylül
2021
Transfer için Detay İletilmesi için Son Tarih

Seçilmiş Poster Tartışmaları

30 Eylül 2021, Perşembe

13:15 - 14:00
Seçilmiş Poster Tartışmaları - 1
Poster Tartışmacıları:
1. Grup: Rıdvan Mercan, Sinem Burcu Kocaer
2. Grup: Uğur Karasu, Ahmet Omma
3. Grup: Atalay Doğru, Önay Gerçik
4. Grup: Adem Ertürk, Zevcet Yılmaz, Hakan Babaoğlu
SP-01
Grup 1
İdyopatik İnflamatuar miyopatilerde {İİM} alt grupların ve otoantikor profilinin belirlenmesi Anna Abbasgholizadeh
SP-02
İdiyopatik İnflamatuvar Miyopati Hastalarında Pozitron Emisyon Tomografisi ile Kas Tutulumu Değerlendirilebilir mi? 34 Hastanın Değerlendirilmesi Murat Bektaş
SP-03
Grup 2
Sistemik lupus eritematozus hastalarında COVID-19 enfeksiyonunun seyri ve hastalık alevlenmesi ile ilişkisi Cansu Akleylek
SP-04
Sistemik Sklerozis Hastalarında Pulmoner Fibrozisin Akciğer Bilgisayarlı Tomografi Görüntülerinde Makine Öğrenmesi ile Yöntemi Kullanılarak Saptanması Duygu Temiz Karadağ
SP-05
Grup 3
Günlük pratikte Polimiyaljia romatika tanısında 2012 ACR/EULAR PMR Kriterlerinin Kullanışlılığı ve ultrasonografinin yeri Güllü Sandal Uzun
SP-06
Sistemik Sklerozis İlişkili İnterstisyel Akciğer Hastalığında Tedavi Yanıtını İzlemede Bilgisayarlı Tomografiye Dayalı Yeni Parametreler Duygu Temiz Karadağ
SP-07
Grup 4
Primer Sjögren Sendromu olan hastalarda tükürük bezlerinin OMERACT ultrasonografi puanlarının tükürük akış hızı ile ilişkisi Nevsun İnanç
SP-08
Eritrosit Sedimantasyon Hızını 100 ve üzerine çıkaran Romatolojik Hastalıklar Zehra Özsoy

1 Ekim 2021, Cuma

13:15 - 14:00
Seçilmiş Poster Tartışmaları - 2
Poster Tartışmacıları:
1. Grup: Kemal Üreten, Oğuz Gürler
2. Grup: Nurdan Kotevoğlu, Gezmiş Kimyon
3. Grup: Ali Şahin, Meryem Can
4. Grup: Timur Pırıldar, Handan Yarkan
SP-09
Grup 1
Psöriazisli Hastalarda Psoriatik Artrit Tarama Araçlarında Kullanılan Parametrelerin Performansı: Sistematik Literatür Taraması Gizem Ayan
SP-10
Aksiyal Spondiloartritli Hastalarda Egzersiz Bariyerleri ve Egzersizle İlgili Algılanan Yararların Hastalık İlişkili Faktörler ile İlişkisi Devrim Can Saraç
SP-11
Grup 2
Yaş ve cinsiyetleri eşitlenmiş romatoid artrit, psöriyatik artrit ve spondiloartrit hastalarında vücut kitle indeksleri ve obezite oranları benzerdir Gözde Kübra Yardımcı
SP-12
Psöriatik Artrit hastalarında mortalite, zaman içindeki değişiklikler ve Covid-19'un etkisi: Çok merkezli Psoriatik Artrit Kayıt Kütüğü ( PsART-ID ) sonuçları Gizem Ayan
SP-13
Grup 3
İlerleyici Akciğer Tutulumu olan Sistemik Skleroz Hastalarında Anti-fibrotik Tedavi Kullanımı: Nintedanib Kullanan Hastaların Klinik Özellikleri ve Güvenlilik Verileri Yasemin Yalçınkaya
SP-14
Tek merkez lupus nefriti kohortunda tedavi yanıtları Erdem Gürel
SP-15
Grup 4
ANCA ilişkili vaskülitlerde Akciğer tutulumu HRCT bulgularının Bağ Doku Hastalığı ve İdiopatik Pulmoner Fibrozis tutulumu bulgularından farkı var mıdır? Elif Durak Ediboğlu
SP-16
ANCA-İlişkili Vaskülit Hastalarının Demografik ve Klinik Özellikleri: Türk Vaskülit Çalışma Grubu (TRVaS) Çok Merkezli Ulusal Veri tabanı Sonuçları Ömer Karadağ

2 Ekim 2021, Cumartesi

13:15 - 14:00
Seçilmiş Poster Tartışmaları - 3
Poster Tartışmacıları:
1. Grup: Servet Yolbaş, İsmail Doğan
2. Grup: Ayşe Ayan, Gökhan Sargın
3. Grup: Berivan Bitik, Mete Kara
4. Grup: Yüksel Maraş, Pınar Özmen
SP-17
Grup 1
İnfliksimab kullanan Behçet sendromu hastalarında tedavide kalım ve tedavi kesilme nedenleri Sinem Nihal Esatoğlu
SP-18
Ailevi Akdeniz Ateşinde Enflamatuvar Romatizmal Hastalık Varlığınında Amiloidoz Sıklığı: Tek Merkez Retrospektif bir Kohort Çalışması Müge Aydın Tufan
SP-19
Grup 2
Romatoid artritli hastalarda biyolojik tedavi öncesinde geçen süre psöriyatik artrit hastalarına göre üç kat daha uzundur: HUR-BIO gerçek yaşam verileri Gözde Kübra Yardımcı
SP-20
Behçet sendromunda hospitalizasyon sebepleri Yeşim Özgüler
SP-21
Grup 3
Biyolojik ajan tedavisi kullanmakta olan romatoloji hastalarının pandemi döneminde ilaç kullanım davranışlarının ve etkilerinin incelenmesi Fulya Coşan
SP-22
Entezit ilişkili artrit hastalarında ILAR ve ASAS sınıflandırma kriterlerinin performanslarının değerlendirilmesi Ümmüşen Kaya Akca
SP-23
Grup 4
Juvenil idiopatik artritli hastalarda üveit gelişimine neden olan risk faktörlerinin değerlendirilmesi Pakize Nilüfer Akpınar Tekgöz
SP-24
COVID-19 pandemisinin çocukluk çağı romatizmal hastalık tanı sıklıkları üzerine etkisi Ümmüşen Kaya Akca


Önemli Bilgiler


Seçilmiş poster sunumlar, poster alanında yapılacaktır.

Seçilmiş Poster Sunumunuz için en fazla 2-3 slattan oluşan sunumunuzu power point formatında hazırlayarak, sunum gününüzde USB ile yanınızda getirmeniz gerekmektedir.

Bildirinizi hem aşağıdaki kurallara göre hazırlayarak, sunum gününüzde sabah 08:30'a kadar poster panosuna asmanız ve aynı akşam 18:30'da toplamanız, hem de yukarıda belirtildiği şekilde kısa bir power point sunum olarak hazırlamanız ve yukarıda belirtilen tarih/saatte sunmanız gerekmektedir.

POSTER HAZIRLAMA KURALLARI
1. Posterler 70 cm (en) x 90 cm (yükseklik) ölçülerinde hazırlanmalı ve tasarımı 1 metre uzaklıktan rahat bir şekilde görünür olacak şekilde yapılmalıdır.
2. Posterler Türkçe olarak hazırlanacaktır.
3. Poster sahipleri poster basımlarını kendileri yaptıracaklar ve poster asımlarını kendileri yapacaktır.
4. Posterler organizasyon komitesince belirlenecek numaralanmış panolara aşılacaktır. Poster yapıştırma konusunda organizasyon görevlileri poster sahiplerine yardımcı olacaktır.
5. Poster sahiplerinin posterlerini belirlenen tarihte, sabah saatlerinde asmış olmaları ve aynı günün akşamı, bilimsel program bitiminde geri almış olmaları gerekmektedir. Belirlenen günün akşamı, poster sahipleri tarafından geri alınmamış olan posterler için sorumluluk organizatörler tarafından kabul edilmeyecektir.

Konuyla ilgili her türlü sorularınız için Kongre Organizasyon Sekretaryası ile iletişime geçebilirsiniz. (istanbul1@devent.com.tr)