Önemli Tarihler
5 Temmuz
2021
Erken Kayıt Son Ödeme Tarihi
9 Ağustos
2021
Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi
13 Eylül
2021
Kayıt ve Konaklama için İsim Bildirme Son Tarihi
20 Eylül
2021
Kayıt Konaklama için İsim Değişikliği Son Tarihi
20 Eylül
2021
Transfer için Detay İletilmesi için Son Tarih

Sözel Bildiriler

1 Ekim 2021, Cuma

Saat
Salon A
09:00 - 10:00
Sözlü Bildiriler - 1
Oturum Başkanları:
İzzet Fresko, Recep Tunç, Sibel Yılmaz Öner
09:00 - 09:10
SS-01
İnflamatuar Bağırsak Hastalığı Olan Hastaların Spondiloartrit Taramasında İpuçları Var Mı? Bayram Farisoğulları
09:10 - 09:20
SS-02
Ankilozan Spondilit Hastalarında Secukinumab İlaçta Kalımı: HÜR-BİO Gerçek Yaşam Verileri Berkan Armağan
09:20 - 09:30
SS-03
Aksiyal spondiloartritli hastalarda servikal stabilizasyon egzersizlerinin servikal pozisyon hatasına etkisinin incelenmesi: Randomize kontrollü çalışma Hande Ece Öz
09:30 - 09:40
SS-04
Aksiyal spondiloartritli hastalarda Tümör nekroz faktör inhibitörlerine karşı anti-ilaç antikor gelişimi ile ilişkili faktörler; iki yıllık takip çalışması Elif Durak Ediboğlu
09:40 - 09:50
SS-05
Biyolojik tedavi alan psöriyatik artrit hastalarında inflamatuar bağırsak hastalığı birlikteliği: HÜR-BİO gerçek yaşam verisi Gözde Kübra Yardımcı
09:50 - 10:00
SS-06
Ailesel Akdeniz Ateşi (AAA) Hastaları ile AAA+Aksiyel Spondiloartrit Birlikteliği Olan Hastaların Klinik ve Demografik Özelliklerinin Karşılaştırılması Murat Kiracı
Saat
Salon B
09:00 - 10:00
Sözlü Bildiriler - 2
Oturum Başkanları:
Mehmet Sayarlıoğlu, Orhan Küçükşahin, Gözde Yıldırım Çetin
09:00 - 09:10
SS-07
İmmünosüpresif tedavi kullanan hastalarda COVID aşısına karşı gelişen antikor düzeyi yanıtının, aşılanan normal popülasyonla ve infeksiyonu geçirerek antikor yanıtı oluşturmuş hasta grubu ile karşılaştırılması Fulya Coşan
09:10 - 09:20
SS-08
Aynı tablonun iki farklı yüzü: Sistemik jüvenil idiopatik artrit ve erişkin başlangıçlı Still hastalığı Oya Köker
09:20 - 09:30
SS-09
Tek merkez Antifosfolipid Sendromu kohortunda Budd Chiari Sendromlu hastaların özellikleri ve prognozu Akın Işık
09:30 - 09:40
SS-10
Toraks Yüksek Çözünürlüklü Bilgisayarlı Tomografide saptanan özefageal dilatasyonun Sistemik Skleroz’da ilişkili olduğu faktörler Yeşim Erez
09:40 - 09:50
SS-11
Sistemik Sklerozis İlişkili Dijital Ülserin Tanımı ve Tedavisinde Türkiye Romatoloji Derneği Ulusal Önerileri Duygu Temiz Karadağ
09:50 - 10:00
SS-12
Ailevi Akdeniz Ateşi olan hastalarda genotip-fenotip korelasyonu ile hastalık şiddeti arasındaki ilişki Fatma Tuncer

2 Ekim 2021, Cumartesi

Saat
Salon A
09:00 - 10:00
Sözlü Bildiriler - 3
Oturum Başkanları:
Metin Özgen, Bünyamin Kısacık, Levent Kılıç
09:00 - 09:10
SS-13
Takayasu arteritinde gerçek yaşam verilerinde biyolojik tedaviler: Tümör nekroz faktör inhibitörleri ve tosilizumab alan hastaların karşılaştırılması Sema Kaymaz Tahra
09:10 - 09:20
SS-14
ANCA-İlişkili Vaskülit ve Kanser İlişkisi: Yumurta-Tavuk paradoksu? Ömer Karadağ
09:20 - 09:30
SS-15
IgG4-ilişkili hastalık klinik fenotipleri için 2019 ACR/EULAR IgG4-İH sınıflandırma kriterlerinin kullanışlılığı Gözde Kübra Yardımcı
09:30 - 09:40
SS-16
Paraneoplastik artrit serisi ve anti-CCP sıklığı Mehmet Ali Balcı
09:40 - 09:50
SS-17
Romatolojik hastalıkların tedavisinde kullanılan aydınlatılmış onam formlarının Türkçe okunabilirlik düzeyleri: Tanımlayıcı bir çalışma Gökhan Tazegül
09:50 - 10:00
SS-18
Vaskuler Behçet Hastalığı: Türkiye ve Fransada iki büyük kohortun karşılaştırılması Aysun Aksoy
Saat
Salon B
09:00 - 10:00
Sözlü Bildiriler - 4
Oturum Başkanları:
İhsan Ertenli, Necati Çakır, Ali Taylan
09:00 - 09:10
SS-19
Sistemik Lupus Eritematozuslu Hastalarda Hastalık Aktivitesinin Tayini ve Takibinde Serum ve İdrar Galektin-9, IP-10 ve SIGLEC-1’in Biyobelirteç Olarak Rolü Şafak Mirioğlu
09:10 - 09:20
SS-20
Sistemik lupus eritematozus’ta hastalık ilişkili hasar COVİD-19 enfeksiyonunun seyrini olumsuz etkiler Çiğdem Çetin
09:20 - 09:30
SS-21
Sistemik Lupus Eritematozus Sınıflandırma Kriterlerinin (1997,2012,2019) Performanslarının Tek Merkezli Kohort Hastalarında Karşılaştırılması: 2019 ACR/EULAR Kriterleri Ne Getirdi? Ege Sinan Torun
09:30 - 09:40
SS-22
SLE Risk Olasılık İndeksi (SLERPI); farklılaşmamış bağ dokusu hastalığında SLE'yi tanımlayabilir mi? Hakan Apaydın
09:40 - 09:50
SS-23
Sistemik lupus eritematozuslu hastalarda klinik özelliklerin ve prognozun hastalık başlangıç yaşı ile ilişkisi Didem Şahin Eroğlu
09:50 - 10:00
SS-24
Biyopsiyle gösterilmiş lupus nefriti kohortunda renal prognozu belirleyen klinik ve histopatolojik özellikler Sibel Varelci